Forside Billeder

 

 

 

Motionsgrene

_____________

 

Løbetræning

 

Cykling

 

Powerwalking

 

Skating

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Navn: Greve Trim Motionsklub

Hjemsted: Greve Kommune

§ 2 Formål

Greve Trim Motionsklubs formål er:

  • At motivere til dyrkelse af regelmæssig motion
  • At arrangere aktiviteter for motionister
  • At informere om forskellige motionsformer til fremme af trivsel og velvære samt forebyggelse af kredsløbssygdomme, erhvervs- og sportsskader

Formålet opfyldes ved aktiviteter for motionister såsom cykling, gymnastik, løb, powerwalk, rulleskøjteløb og spinning.

Der er mulighed for at tage andre motionsformer på programmet efter bestyrelsens vurdering.

Aktiviteterne finder primært sted i Greve Kommune.

§ 3 Organisationsform

Greve Trim Motionsklub er en selvstændig forening, hvor bestyrelsen kan beslutte tilhørsforhold til paraplyorganisationer indenfor samme formål.

Som medlem optages alle, der kan tilslutte sig Greve Trim Motionsklubs formålsparagraf.

Medlemskab, der kræver kontingentbetaling, giver adgang til foreningens træningsaktiviteter.

Medlemskabet er fortløbende indtil udmelding eller kontingentbetaling ikke sker

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Opkrævningstermin er kalenderåret, 01.01-31.12, og opkræves af Betalingsservice jvf. indmeldelsesbetingelser.

Der kan efter bestyrelsens beslutning opkræves betaling for deltagelse i særlige aktiviteter og arrangementer.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der bevidst modarbejder foreningens formål/interesser.

Eksklusion kan indklages skriftligt til bestyrelsen og kan indklages på førstkommende generalforsamling, hvor den ekskluderede kan fremføre sin sag.

§ 4 Ledelse

 

a) Foreningen ledes af formand, kasserer og bestyrelse. Disse vælges blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling.

b) Bestyrelsen består af 7-11 personer inkl. formand og kasserer.Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.Bestyrelsen, formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år.

c) Møder afholdes, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 1 gang pr. kvartal.

d) Bestyrelsen har besluttende myndighed og er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede.Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

e) Der føres beslutningsprotokol for alle afholdte møder.

f) Bestyrelsen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af alle motionsarrangementer samt relevante oplysende eller sociale arrangementer.

g) Bestyrelsen udpeger aktivitetsledere og kan derudover nedsætte underudvalg til bestemte opgaver.Aktivitetslederne kan uden stemmeret deltage i bestyrelsens møder, hvis bestyrelsen finder det relevant.

h) Bestyrelsen tilbyder i det omfang det er muligt, via relevante kurser eller lignende, at sørge for rekruttering og uddannelse af aktivitetsledere og trænere.

i) Den samlede bestyrelse tegner foreningen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. I øvrige økonomiske forhold kan både formanden og kassereren hver for sig underskrive og godkende betalinger.

§ 5 Økonomi og regnskab

 

Regnskabsperioden er kalenderåret.

Kassereren forelægger driftsregnskab og status til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Dette skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 6 Generalforsamling

 

a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og indkaldes med angivelse af tid, sted og dagsorden med mindst tre ugers varsel ved bekendtgørelse i foreningens skriftlige meddelelser samt på foreningens hjemmeside.

b) Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest ved udgangen af marts.

c) På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af formand (lige årstal)
Valg af kasserer (ulige årstal)
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

d) Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt til bestyrelsen med forslagsstillerens underskrift senest to uger før generalforsamlingen. De indkomne forslag, regnskab og budget bekendtgøres i foreningens skriftlige meddelelser samt på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Kandidater til formand og/eller kasserer posten offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside. 

e) På generalforsamlingen har hvert tilstedeværende medlem, der er fyldt 16 år, én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

f) Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst tre medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

g) Der udarbejdes referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af formand, sekretær og dirigent.

§ 7 Vedtægtsændringer

 

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen og kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst to ugers varsel, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/10 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom med angivelse af de emner der ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter at begæringen er kommet bestyrelsen i hænde.

§ 9 Digital generalforsamling

a) Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

b) Beslutningen jf. a) kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

c) Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital general­forsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

d) Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital general­for­samling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

e) Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling og hvordan de kan finde oplysninger om frem­gangs­måden ved generalforsamlingen.

f) Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalfor­sam­lingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Det skal ligeledes sikres at der er mulig­hed for hemmelig afstemning.

 

§10 Hæftelse

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

§11 Foreningens opløsning

a) Foreningen kan kun opløses eller sammensluttes med en anden forening, såfremt dette vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling om dette punkt. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

b) Ved eventuel opløsning af Greve Trim Motionsklub, fordeles materialer og midler til andre fritidsaktiviteter blandt børn og unge i Greve Kommune

Vedtaget på stiftende generalforsamling 01.09.2005,

og endeligt stadfæstet med rettelser på ekstraordinær generalforsamling d. 01.04.2019 samt ordinære generalforsamlinger 27.05.2021 og 15.02.2022